Select Page

เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม ใช้ในการเป่าลม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. เครื่องเป่าลมธรรมดา (blower) สามารถใช้ในการเป่าลมและดูดฝุ่นได้ มีถุงเก็บฝุ่นมาพร้อมกับเครื่องเป่าลมด้วย
  2. เครื่องเป่าลมร้อน หรือ ปืนเป่าลมร้อน (heat gun/hot air blower) ใช้ในการเป่าลมร้อน บางรุ่นสามารถปรับระดับความร้อนได้ สูงสุดถึง 630 องศา

Showing all 20 results


      ©Copyright 2017 www.yucmachinery.com All Rights Reserved


Scroll Up